Tim Gresham

Wave photographs 2006

'Synchronic Variations II' 55x40cm Lightjet print 2006

Portfolios